Rocky Willems

  Voor al uw Dakwerken en Renovatie-Werken
  moet U bij Rocky Willems zijn.

  Bel ons: 0493 - 43 75 47

  Bespreek uw wensen met ons

  Wij luisteren graag naar uw wensen, plannen, materiaalwensen, kleurwensen, etc. etc.

  Maak een afspraak; Bel Rocky Willems

  Meten = Weten

  Wij meten alles op, om er daarna pas aan te beginnen, zodat er geen rare verrassingen en materialen te kort zijn of juist te lang. of dat alles scheef ligt..... Nee wij meten eerst alles op en werken het netjes af.

  Mail ons uw plannen door

  This is Default Slide 4 Title

  Nadat de werken gedaan zijn,
  kunt u met een gerust en tevreden gevoel
  naar het resultaat kijken !

  Read more

  Tevreden kijken naar het resultaat !

  Rocky of Rebecca nemen graag uw offerte aanvraag in behandeling.
  Bel Ons op: 0493 - 43 75 47

  Bel of Mail Rocky Willems voor al uw Dak- & Renovatie-Werken  Artikel 1, Definities:  Artikel 1.1
  Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Alle renovaties van het bedrijf: RW Dak- & Renovatie- Werken, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig renovaties en verbouwingen verricht voor bedrijven of particulieren,
  Opdrachtgever: Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van RW Dak- & Renovatie- Werken. Opdracht: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en het renovatie bedrijf overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het tuinonderhoud en RW Dak- & Renovatie- Werken,
  geleverde materialen Meer- / Minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

  Artikel 2, Werksfeer:  Artikel 2.1
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en RW Dak- & Renovatie- Werken.

  Artikel 3  Artikel 3.1
  Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven en/of ondertekend is (dit geeft per direct het recht op uitvoering van de offerte),
  Indien de offerte is ondertekend door de opdrachtgever en/of uitdrukkelijk anders is aangegeven dan is deze bindend, om te ontbinden wordt 15% van het totaalbedrag (incl. B.T.W.) in rekening gebracht.
  Artikel 3.2
  RW Dak- & Renovatie- Werken maakt de offerte op basis van een aanneemsom, met de daarbij behorende werkzaamheden.
  Artikel 3.3
  In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten en/of reiskosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
  Artikel 3.4
  Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is RW Dak- & Renovatie- Werken daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RW Dak- & Renovatie- Werken anders aangeeft.
  Artikel 3.5
  Een samengestelde prijsopgaaf verplicht RW Dak- & Renovatie- Werken niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Artikel 3.6
  De offerte is 14 dagen geldig, tenzij Artikel 3.1 van kracht is.
  Artikel 3.7
  Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  Artikel 4, Opdracht:  Artikel 4.1
  Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
  – de prijs van het werk;
  – de betalingswijze;
  Artikel 4.2
  RW Dak- & Renovatie- Werken draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft en/of online te raadplegen zijn via www.rockywillems.be/alg .
  Artikel 4.3
  De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid is voor de bedrijfswagens van RW Dak- & Renovatie- Werken en voor het plaatsen voor een afvalcontainer (indien nodig)
  Artikel 4.4
  RW Dak- & Renovatie- Werken behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega-klusbedrijf wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist
  of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collageverbouwingsbedrijf zal worden door gefactureerd naar de opdrachtgever.

  Artikel 5 Wijziging van de opdracht:  Artikel 5.1
  Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het renovatie en verbouwingsbedrijf er voor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
  Artikel 5.2
  Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

  Artikel 6, Verplichtingen RW Dak- & Renovatie- Werken :  Artikel 6.1
  RW Dak- & Renovatie- Werken staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
  Artikel 6.2
  Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal RW Dak- & Renovatie- Werken, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
  Artikel 6.3
  RW Dak- & Renovatie- Werken neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Artikel 6.4
  RW Dak- & Renovatie- Werken is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: •onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover RW Dak- & Renovatie- Werken deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
  – Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  – Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
  – Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan RW Dak- & Renovatie- Werken openbaren en RW Dak- & Renovatie- Werken ter zake deskundig moet worden geacht.

  Artikel 7, Verplichtingen opdrachtgever:  Artikel 7.1
  De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
  Artikel 7.2
  De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat RW Dak- & Renovatie- Werken zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
  Artikel 7.3
  Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
  Artikel 7.4
  De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: •onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; •onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  – Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
  – Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
  Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van RW Dak- & Renovatie- Werken op grond van artikel 6 lid 4.

  Artikel 8, Complicaties:  Artikel 8.1
  Wanneer zich complicaties voordoen, doet RW Dak- & Renovatie- Werken hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
  Artikel 8.2
  Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal RW Dak- & Renovatie- Werken het werk onderbreken.
  Artikel 8.3
  Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal RW Dak- & Renovatie- Werken ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
  Artikel 8.4
  Eventuele extra kosten, die RW Dak- & Renovatie- Werken moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
  Artikel 8.5
  Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

  Artikel 9, Overmacht:  Artikel 9.1
  Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek.
  Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of RW Dak- & Renovatie- Werken bevinden.

  Artikel 10, Oplevering:  Artikel 10.1
  Na voltooiing van het werk nodigt RW Dak- & Renovatie- Werken de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk.
  De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
  Artikel 10.2
  Indien er gebreken worden geconstateerd, die door RW Dak- & Renovatie- Werken dienen te worden hersteld, zal RW Dak- & Renovatie- Werken deze gebreken zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van RW Dak- & Renovatie- Werken vallen.

  Artikel 11, Betaling:  Artikel 11.1
  Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een tussentijdse-factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen.
  Deze factuur zal door opdrachtgever in de week van ontvangst worden betaald
  Artikel 11.2
  Tussentijdse-facturen dienen binnen 3 dagen voldaan zijn, bij voorkeur direct bij aflevering van de tussentijdse-factuur.
  Artikel 11.3
  Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft RW Dak- & Renovatie- Werken het recht om het werk op te schorten

  Artikel 12, Eindafrekening:  Artikel 12.1
  RW Dak- & Renovatie- Werken zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.
  Artikel 12.2
  De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede extra uren (bij meerwerk), geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
  Artikel 12.3
  De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.
  Artikel 12.4
  Alle betalingen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

  Artikel 13, Opschorting betaling:  Artikel 13.1
  Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek (1/3 mag opgeschort worden en 2/3 dient voldaan te worden).
  Artikel 13.2
  Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft RW Dak- & Renovatie- Werken het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

  Artikel 14, Niet nakomen betalingsverplichting:  Artikel 14.1
  Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt RW Dak- & Renovatie- Werken na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 4) één betalingsherinnering.
  Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
  Artikel 14.2
  Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is RW Dak- & Renovatie- Werken gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen
  ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten en een administratiekost van € 25,00 aan te rekenen.

  Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud:  Artikel 15.1
  Alle door RW Dak- & Renovatie- Werken te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens het renovatie en verbouwingsbedrijf ter zake de betreffende,
  de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door RW Dak- & Renovatie- Werken verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden,
  alsmede ter zake de vorderingen van RW Dak- & Renovatie- Werken jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens RW Dak- & Renovatie- Werken heeft voldaan.
  Artikel 15.2
  Niet verwerkte materialen van het renovatie en verbouwing bedrijf blijven in eigendom van RW Dak- & Renovatie- Werken.

  Artikel 16, Retentierecht:  Artikel 16.1
  RW Dak- & Renovatie- Werken is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft,
  onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die RW Dak- & Renovatie- Werken heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij,
  tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van RW Dak- & Renovatie- Werken genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor RW Dak- & Renovatie- Werken verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

  Artikel 17, Garantie:  Artikel 17.1
  RW Dak- & Renovatie- Werken garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.
  Artikel 17.2
  De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan RW Dak- & Renovatie- Werken zijn meegedeeld.

  Artikel 18, Aansprakelijkheid:  Artikel 18.1
  RW Dak- & Renovatie- Werken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het klusbedrijf is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  Artikel 18.2
  De aansprakelijkheid van RW Dak- & Renovatie- Werken is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  Artikel 18.3
  RW Dak- & Renovatie- Werken is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Artikel 18.4
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RW Dak- & Renovatie- Werken aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RW Dak- & Renovatie- Werken toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
  gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. RW Dak- & Renovatie- Werken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  Artikel 19, Geschillen:  Artikel 19.1
  Op alle geschillen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Indien er een geschil is waar beide partijen niet uitkomen kan men naar het Belgische Vredegerecht gaan voor een zitting en/of dagvaarding aan te vragen.
  De beslissing van het gerecht is binden, hier kan men wel binnen door het gerecht bepaalde termijn beroep aan tekenen.


  Keer terug naar de website door HIER te klikken !